Przejdź do treści

Usługi

Szkolenia z pierwszej pomocy

Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia takie jak m.in.: rozpoznawanie zagrożenia, wstępne zabezpieczenie poszkodowanego i miejsca zdarzenia, nadanie sygnału na ratunek, czy podstawowe czynności resuscytacyjne dorosłych i dzieci.

Szkolenie dla: ogół społeczeństwa, dorośli i młodzież

Czas trwania: 8 godz. lekcyjnych

Szkolenie obejmuje rozszerzone zagadnienia, m.in.: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, bezpieczne przemieszczenie i ułożenie sytuacyjne poszkodowanego, użycie podstawowych przyrządów pierwszej pomocy, unieruchomienie kręgosłupa , złamania kończyny tamowanie krwawienia, zaopatrzenie rany powierzchownej.

Szkolenie dla: Wolontariusze ratownictwa, Funkcjonariusze służb publicznych, Pracownicy firm transportowych, Pracownicy dworców kolejowych, lotnisk,
supermarketów itp., Nauczyciele, Wychowawcy i opiekunowie, Niższy personel zakładów opieki zdrowotnej.

Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych

Szkolenie przygotowuje ratowników do realizacji zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w nagłym zagrożeniu zdrowotnym i obejmuje m.in.: ratownictwa medycznego, taktyki działań ratowniczych i psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanych.

Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji RATOWNIKA.

Czas trwania: minimum 66 godzin.

Kurs nadaje nauczycielom uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 08 2009r. Zaświadczenie o ukończeniu kursu  ważne jest 5 lat.

Kurs kończy się egzaminem.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia w ruchu drogowym.
Wstępne zabezpieczenie poszkodowanego.
Podstawowe czynności ratunkowe z uwzględnieniem specyfik wypadków komunikacyjnych.

Uprawnieni – zobowiązani: Kierowcy wszystkich kategorii.

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne

Zabezpieczanie imprez masowych

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych i innych realizujemy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 22-08-1997 r. Dysponujemy niezbędnym zasobem osobowym, sprzętem i środkami transportu do udzielania pomocy w nagłym zagrożeniu zdrowotnym.

Zasadniczym celem naszej działalności, w tym zakresie, jest udzielanie specjalistycznej j pomocy medycznej w miejscy zdarzenia uczestnikom imprezy w razie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. W sytuacji przekraczającej możliwości techniczne i osobowe (zdarzenie o charakterze masowym) współpracujemy ściśle z lokalnymi jednostkami ratownictwa.
Zapraszamy do współpracy – ceny konkurencyjne.

Posiadamy ubezpieczenie zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia dotyczącego ubezpieczenia jednostek systemu Ratownictwa Medycznego.

Ustawa z dnia 22-08-1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych nakłada na organizatora obowiązek przygotowania odpowiedniego zaplecza związanego z ochroną porządku publicznego. Staje się on tym samym bezpośrednio odpowiedzialny za szkody, które mogłyby dotknąć uczestników imprezy. Dotyczy to także wszelkich zdarzeń o charakterze zdrowotnym. Podczas trwania imprez sportowych, artystycznych i rozrywkowych wymagane jest więc zapewnienie stałej kwalifikowanej pomocy medycznej.

Jesteś zainteresowany szkoleniem lub potrzebujesz zabezpieczenia na imprezę?